Sacchi Shiksha Jankar Kahate Sant Vichar, Addhyatma Vidya Sar Hai Jivan Ka Adhar

Desh, Kal Aru Patrata,

Soach Samaj Man Mahin,

Atman Se Dradh Pran Karo, Digo Kadapi Nahin

Teri Doar Guru Ke Hath,

Guru Prem Ke Sath

Sacchi Shiksha Jankar Kahate Sant Vichar, Addhyatma Vidya Sar Hai Jivan Ka Adhar